Ажлын цагийн хуваарь санал хураалт

Ажлын цагийн хуваарь

А. Цагийн хуваарийг уян хатах болгоё. Ирэх цаг 8:00-9:00, тарах цаг: 17:00-18:00Б. 8:00-17:00В. 9:00-18:00 Г. Өөрчлөхгүй хэвээр нь үлдээе. 8:30-17:30