Цалин

Нийтийн Суваг

Олон нийтийн сүлжээнд хуваалцах

Хуваалцах Холбоос

Нийтийн медиад хуваалцахын тулд байнгын холбоос ашиглах

Найздаа хуваалцах

Та нэвтрэх үүнийг илгээх document имэйлээр!

Өөрийн вэбсайт дээр шигтгэх

Эхлэх хуудас сонгоно уу

Сэтгэгдлийг имэйл хаягтай илгээнэ үү (вэбсайт дээр сэтгэгдэл нийтлэхэд имэйлийг баталгаажуулах шаардлагатай) эсвэл нэвтрэх сэтгэгдэл илгээх

1.

8. 8 ЦАЛИН © Asterisk Technologies LLC 2017 7.  Гуравдагчдын оролцоо    Гуравдагчдын цалинд оролцох хувь нэмэр бүртгэж хэрэглэх бол  Хүний нөөц → Тохиргоо →  Цалин → Гуравдагчийн оролцоо  цэсээр орж бүртгэнэ .     Contribution   Registers   Та доорх мэдээллийг бөглөнө :    Нэр   :  Гуравдагчийн оролцооны нэр .    Компани   :  Гуравдагчийн оролцоо  хэрэгжиж буй комдани .    Тайлбар   :  Гуравдагчийн оролцоотой холбоотой тайлбар .     Гуравдагчдын оролцоог бүртгэж дуусаад үүнийгээ цалингийн дүрэмд  оноож өгнө .  Ингэснээр  цалингийн хуудас үүсэх үед цалин тооцооллын мөрүүд дээрх гуравд агчын оролцооны талбарт уг  бүртгэсэн бүртгэл автомата ар сонгогдсон байх болно .  Хэрэв бүртгэсэн гуравдагчдын оролцооноос  холбоотой цалингийн мөр үүдийг харахыг хүсвэл   Цалингийн мөрүүд   Хэвлэх  цэсийг сонгоно .             8.  Ажилтаны цалингийн хуудас  PDF ‐ээр хэвлэх                                                                                                                                      Та ажилтаны цалингийн хуудсын форм дэлгэц дээрх  Хэвлэх  товчийг дарснаар цалингийн хуудсыг  PDF  форматаар хэвлэх боломжтой .     Цалингийн дэлгэрэнгүй задаргааг  PDF ‐ээр хэвлэх   Та ажилтаны цалингийн хуудсын дэлгэцнээс цалингийн хуудсын дэлг эрэнгүй задаргааг хэвлэн  авах боломжтой .  Энэ нь цалингийн задаргааг цалингийн дүрмийн ангилалаар бүлэгл эн задалж  харуулдаг .     Цалингийн мөрийн  PDF  Тайлан   Та гуравдагчдын оролцооны форм дэлгэц дээрээс холбогдох цалинги йн мөрүүдийг  PDF  тайлан  хэлбэрээр хэвлэн авах боломжтой .  

2. 2 ЦАЛИН Энэхүү модуль нь цалин бодох аргачлал ,  цалингийн дүрэм ,  шатлал ,  татвар суутгалын бүртгэл гэх  зэрэг  байгууллагын  ажилчдын  цалинг  бодож  тооцоолоход  шаардагдда г бүрхий л бүртгэл  тохиргоонуудыг агуулна .            1.  Цалингийн дүрмийн ангилал    Үүнд Үндсэн цалин ,  Нэмэгдэл ,  Суутгал ,  Нийт дүн ,  Цэвэр дүн ,  Компаний шагнал урамшуулал гэх  мэт ангилалууд байна .  Та  Хүний нөөц → Тохиргоо → Цалин → Цалингийн дүрмийн ангилал   цэсээр орж  Үүсгэх  товч дээр дарж цалингийн дүрмийн ангилал үүсгэх боломжтой .   Дараах мэдээллүүдийг бүртгэж өгнө :    Нэр  :  Цалингийн ангилалын нэр   Код  :  Цалингийн ангилалын код .  Давхардахгүй байх ёстой .  Үсэг тоо байж болно .    Эцэг  :  Энэ нь тайланд зориулж мод бүтэ цтэй ангилал үүсгэхэд хэрэглэгдэнэ .     Цалингийн дүрмийн ангилалы н мэдээллээ оруулж дуусаад  Хадгалах  товч дээр дарна .                 2.  Цалингийн дүрэм     Цалингийн дүрэм нь Нэмэгдэл ,  Суутгал гэх мэт төрөл бүрийн тодорхойлж болох цалингийн  задаргаануудыг  хэлнэ .   Цалингийн  дүрэм  үүсгэхдээ    Хүний  нөөц  →   Тохиргоо  →  Цалин  →   Цалингийн дүрэм  цэсээр орж  Үүсгэх   товч дээр дарна .   Дараах нь цалингийн дүрмийн тооцоололд  (python  бичиглэл )  хэрэглэгдэх боломжит хувьсагч 

5. 5 ЦАЛИН  Тайлбар   :  Оролтын тухай тайлбар .    Тайлбар   :  Дүрмийн тухай тайлбар .     Цалингийн дүрмийн мэдээллийг оруулж дуусаад  Хадгалах  товч дээр дарна .           3.  Цалингийн бүтэц    Цалингийн бүтэц гэдэг нь цалингийн дүрмүүдийн олонлог буюу дүрм үүдийн нэгдэл юм .  Өөрөөр  хэлбэл аль дүрмүүд ямар дарааллаар нэгдэж уялдсанаар цалин бодо гдохыг илтгэнэ .  Нэг компанид  цалингийн хэд хэдэн бүтэц байж болно .  Жишээ нь оффисын цагийн хуваарь бүхий цалингийн  бүтэц ,  Тарифт ажилчдын цалингийн бүтэц ,  хөдөлмөрийн хүнд нөхцөлий н цалингийн бүтэц гэх мэт .     Та цалингийн бүтэц тохируулан тодорхойлох бол   Хүний  нөөц  →  Тохиргоо  →  Цалин  →  Цалингийн бүтэц  цэсээр орно уу .     Ажилтаны цалингийн бүтэц   Та дараах мэдээллүүдийг тохируулах хэрэгтэй :    Нэр   :  Цалингийн бүтцийн нэр .    Код   :  Цалингийн бүтцийн код .   Давхардах ёсгүй .    Эцэг   :  Аль бүтцийг удамшуулан өөрчлөхийг сонгож өгнө .  Цалингийн нэг суур ь бүтцээс хэд хэд  салбарлан онцлог шинжээр н ь ялган бүртгэх боломжтой .  Үүнийг удамшил гэж ойлгож болно .    Цалингийн  дүрмүүд   :   Тухайн  бүтцэд  хамаарвал  зохих  дүрмүүдийг  сонгож  өгнө .   Цалингийн бүтцийн мэдээллийг оруулж дуусаад  Хадгалах  товч дарна .               4.  Гэрээ     Цалин  бодохтой  холбоотойгоор  ажи лтан  бүрийн  хөдөлмөрийн  гэрээг  бүртгэсэн  байх  шаардлагатай .  Та  Хүний нөөц → Хүний нөөц → Гэрээ  цэсээр орж бүртгэх боломжтой .     Ажилтаны хөдөлмөрийн гэрээ   Цалингийн модулийг суулгаснаар гэрээн дээр дараах талбарууд нэм эгдэнэ :    Цалингийн бүтэц   :  Цалингийн дүрмүүдээс бүтсэн цалингийн бүтэц .    Цалин олгох хуваарь   :  Тухайн гэрээгээр цалин олгох хугацааны интервал .  Жишээ нь :  сар ,   7   хоног ,  хагас сар гэх мэт    Гэрээний мэдээллийг оруулж дуусаад  Хадгалах  товч дээр дарна .  

7. 7 ЦАЛИН 2.  Бусад оролт   :  Хэрэв та зарим урамшуулал ,  нэмэлт олголт зэргийг тодорхойлохыг хүсвэл уг  оролтыг хэрэглэж болно .  Цалингийн дүрэм дээр нэмэлт оролт авахаар тохируулсан тохиолдо лд  цалингийн  хуудас  дээр  оролтын  утга  авах  мөрүүд  автоматаар  үүснэ .   Та  тэдгээр  мөрүүдэд  шаардлагатай оролтын дүнгүүдийг оруулах ёстой .    Тайлбар   :  Цалингийн оролтын тайлбар .    Код   :  Цалингийн оролтын код .    Дүн   :  Олгох оролтын дүн .    Гэрээ   :  Цалингийн хуудас дээр сонгогдсон гэрээ .     Бусад мэдээлэл   :  Энд компаний болон төлбөрийн ,  буцаалтын тухай мэдээллүүд агуулагдана .    Компани   :  Цалин бодож буй компани .    Цалингийн  хуусдын  багц   :  Тухайн цалингийн хуудас нь аль багцад харьяалагдаж буйг  илтгэнэ .    Төлбөрийн гүйлгээ үүсгэх   :  Хэрэв үүнийг сонговол цалин олголтын гүйлгээ хийгдэнэ .    Тэмдэглэл   :  Цалингийн хуудастай холбоотой  нэмэлт мэдээлэл тэмдэглэл .     Хэрэв цалингийн хуудсыг тооц оолж боловсруулж дууссан бол  Батлах  товч дээр дарна .  Улмаар  холбогдох санхүүгийн гүйлгээнүүд үүснэ .  Төлөв нь  Дууссан  болж хувирна .             6.  Цалингийн багц    Цалингийн багц гэдэг бол цалингийн хуудсуудыг олноор нь агуулж  буй багц баримт юм .  Жишээ  нь нэг алба хэлтэсийн цалингийн х уудсууд нэг багцад багтаж болн о .   Цалингийн багц үүсгэхийн тулд  Хүний нөөц → Цалин → Цалингийн багц  цэсээр орж нэг дор  олон ажилчдын цалинг бодож тооцоолно .  Цалингийн багцаа үүсгээд   Цалингийн хуудсууд үүсгэх   товч дээр дарж цалин бодох ажилчдаа түүвэрлэн сонгож оруулна .     Цалингийн багц   Та дараах мэдээллийг бөглөх ёстой :    Нэр   :  Цалингийн багцийн нэр .    Эхлэх огноо   :  Цалингийн мөчлөгийн эхлэх огноо .    Төгсөх огноо   :  Цалингийн мөчлөгийн дуусах огноо .    Буцаалт эсэх   :  Хэрэв үүнийг сонговол уг багцийн цалингийн хуудсууд нь өөр цал ингийн  хуудсын залруулга ,  буцаалтын гүйлгээ болно .     Улмаар  Цалингийн хуудсууд үүсгэх  нэртэй цонхыг нээснээр багцаар нь цалин бодох ажилчдыг  түүвэрлэн сонгоно .      

3. 3 ЦАЛИН утгууд юм .    payslip :  цалингийн хуудсыг төлөөлсөн обьект .    employee :  ажилтны мэдээллийг агуулсан обьект .    contract :  хөдөлмөрийн гэрээг агуулсан обьект .    rules :  тухайн дүрмийн өмнөх дараалал б үхий хэрэгжсэн дүрмүүдийг агуул сна обьект .    categories :  цалингийн дүрмийн ангилалуудыг агуулсан обьект .  Тухайн ангилалд хамаарах  дүрмүүдийн нийлбэрийг ангилал нь илэрхийлнэ .    worked_days :  ажилтны ажилласан өдрийн тоог агуулах хувьсагч .    inputs :  тооцоололд оролцох оролтын утгууд бүхий обьект .   Та дараах мэдээллүүдийг тохируулна уу :    Нэр  :  Цалингийн дүрмийн нэр .    Код  :  Цалингийн дүрмийн код .  Давхардах ёсгүй .    Ангилал  :  Цалингийн дүрмийн ангилалыг сонгоно .    Дараалал  :  Дарааллын хэдэд жагсахыг илтгэнэ ( бүхэл тоон утга ).       Мөнгөн дүнгийн тэмдэг    Хэрэв та нэмэгдэл цалин тодорхойлох бол таны тооцоолж олох мөнг өн дүн ,  хувь эсвэл  Python   кодчлолоор тодорхойлсон утга бүгд  нэмэх  тэмдэгтэй байна .  Харин хасалт суутгал тодорхойлох бол  эдгээр утгууд нь  хасах   тэмдэгтэй байх ёстой .        Python  илэрхийлэл    Хэрэв та  Python  кодчлол ашиглаж байгаа бол тооцоолж олж буй утга нь  result   хувьсагчид  хадгалагдсан байна .  Мөн та илэрхийлэл дотроо функц ()  дуудаж ашиглах боломжтой .  Дараах  гурван хувьсагчид  sum()  функц дуудаж ашиглах боломж бий :    payslip.sum(code,   from_date,   to_date)    worked_days.sum(code,   from_date,   to_date)    inputs.sum(code,   from_date,   to_date)       Дараалал    Дараалал  нь  цалингийн  үзүүлэлт  буюу  мөрүүдийн  тооцоолох  болон  ж агсаалтад  байрлал  дарааллыг тодорхойлж өгнө .  Жишээ нь Үндсэн цалингийн мөр нь дарааллын хувьд Нэмэгдэл  цалингийн мөрөөс ямагт өмнө нь байх ёстой байдаг .  Хэрэв тийм биш бол энэ нь үндсэн цалинг  илтгэж чадахгүйд хүрнэ .    Идэвхитэй   :  Хэрэв идэвхигүй бол уг цалингийн дүрэм хэрэглэгдэхгүй .    Цалингийн хуудас дээр харагдах   :  Хэрэв үгүй бол энэ дүрэм нь цалингийн тооцоололд  оролцох хэдий ч цалингийн хуудас  дээр үзүүлэлт болж харагдахгүй .    Суурь  нөхцөл   :   Уг  суурь  нөхцөлөөс  хамаарч  цали нгийн  тооцоололд  хэрэгжих  эсэх  нь 

6. 6 ЦАЛИН 5.  Ажилтаны цалингийн хуудас     Цалингийн хуудас гэдэг нь нэг уд аад ажилтанд олгож буй цалингий н тухай бүртгэл мэдээллийг  хэлнэ .  Цалин олгох хугацаа болмогц цалингийн нягтлан ажилтан бүрээр ц алингийн хуудсыг үүсгэж  цалинг бодно .   Үүсгэхдээ   Хүний нөөц → Цалин  → Цалингийн хуудас   цэсээр орж цалингийн хуудсуудыг үүсгэнэ .     Цалингийн хуудас   Та дараах мэдээллүүдийг тохируулах ёстой :    Ажилтан   :  Ажилтанг сонгоно .    Дугаар   :  Цалингийн хуудсын дугаар .    Гэрээ   :  Тухайн цалингийн хуудастай холб оотой хөдөлмөрийн  гэрээг сонгон о .    Бүтэц   :  Ямар дүрмээр цалин бодохыг тодорхойлох цалингийн бүтэц .    Тайлбар   :  Цалингийн хуудсын нэмэлт тайлбар тэмдэглэл .    Буцаалт эсэх   :  Цалингийн буцаалт эсэхийг илтгэнэ ,  Өөр нэг цалингийн хуудсаар олгосон  мөнгийг буцааж татах хэлбэрээр ашиглана .    Эхлэх огноо   :  Цалингийн мөчлөгийн эхлэх огноо .    Дуусах огноо   :  Цалингийн мөчлөгийн төгсөх огноо .     Цалингийн хуудас дээр ажилтанг сонгох үед дугаар ,  гэрээ ,  цалингийн бүтэц ,  тайлбар ,  ажилласан  хоногийн тоо болох оролтын мөрүүд  ( хэрэв цалингийн дүрэм дээр о ролтын утгууд авах мөрүүдийг  тодорхойлсон бол тэдгээр нь цалингийн хуудас дээр автоматаар ор ж ирнэ )  зэрэг мэдээллүүд  автоматаар бөглөгдөнө .   Мөн   Тооцоолох    товч дээр дарснаар цалингийн дүрмүүдийн дагуу цалингийн хуудас  дээр  цалингийн  задаргаа  мөрүүд  шинэчлэгдэн  зарлагдана .(    Цалингийн  тооцоолол     таб  дээр )   Цалингийн  задаргаа  мөрүүд  нь  цалингийн  дүрэм  тэдгээрт  тохируулс ан  дарааллын  дагуу  автоматаар тооцоологдон үүснэ .  Нэмэгдэл болон суутгалаас хамааран дүн нь нэмэх эсвэл хасах  тэмдэгтэйгээр харагдана .     Цалингийн  дүрмүүд  ангилалаар :  Оролцож буй цалингийн дүрмүүд ангилалын төвшинд  багцлагдан харагдана .   Ажилласан хоног  &  Оролтууд :  Ажилласан хоногууд болон нэм элт оролтын утгууд харагдана .     1.   Ажилласан  хоног   :   Ажилтаны  ажилласан  хоногийн  т оо  болон  ажилласан  цагийн  тоо .   Цалингийн хуудас дээр ажилт анг сонгох үед тооцоологдоно .  Гэрээн дээр заасан ажлын цагийн  хуваарийн дагуу ажилласан хоног болон нийт ажилласан цагийн тоо  автоматаар тооцоологдоно .   Мөн ажилтаны баталгаажсан амра лт чөлөөний хүсэлтүүдээс тооцооло гдоно .    Тайлбар   :  Ажилласан болон чөлөөтэй  хоногийн тухай тайлбар .    Код   :  Ажилласан хоногийн код .  анхаар ::  Та ажилласан хоногийн кодыг өөрчилж соливол  цалингийн дүрэм ажиллахгүйг анхаарна уу .  ж . ш .'WORK100'.    Ажилласан хоног   :  Ажилтны ажилласан хоног эсвэл авсан амралт чөлөөний хоногийн т оо .    Ажилласан цаг   :  Ажилласан нийт цагийн тоо эсвэл  авсан амралт чөлөөний цагийн т оо .    Гэрээ   :  Гэрээний дагаа нийт ажиллах ёстой хоногийн тоо .  

4. 4 ЦАЛИН шийдэгдэнэ .    Үргэлж  Үнэн   :  Ийм суурь нөхцөлтэй бол уг цалингийн дүрэм үргэлж цалин  тооцоололтод оролцож хэрэгжинэ .    Муж  :  Ийм суурь нөхцөлтэй бол уг цалингийн дүрэм нь дараах мужуудад  хамаарч буй  үед л хэрэгжинэ .    Муж шалгах утга   :  Ямар утгыг тухайн мужид хамаарч буй эсэхийг шалгахыг тодорхойл но .   Жишээ нь гэрээний үндсэн цалинг то дорхой мужаар шалгах бол уг талбарт  contract.wage  гэж  оруулна .    Мужын доод хязгаар   :  Уг дүрэм хэрэгжих доод хязгаар дүн .    Мужын дээд хязгаар   :  Уг дүрэм хэрэгжих дээд хязгаар дүн .    Python  Кодчлол   :  Та дүрэм хэрэгжих нөхцлийг  Python  програмчлалын хэлний бичиглэл  ашиглан илүү нарийн төвшинд тодорхойлох боломжтой .    Python  нөхцөл   :  Нөхцөл урьдаас тодорхойлогдсон хувьсагчдын бүтэцтэйгээр бичигд энэ .   Жишээ нь ,   result   =   rules.NET   >   categories.NET   *   0.10   .    Гуравдагчийн  оролцоо   :   Цалингийн  олголтод  оролцох  гуравдагч  этгээдийг  тодорхойлно . Тайланд ашиглагдана .    Мөнгөн дүнгийн төрөл   :  Тухайн дүрмээр тодорхойлох мөнгөн дүнг тооцоолох хэлбэр .  Дүн  тооцоолох боломжтой гурван төрөл бий .  Тухайлбал Тогтмол дүн ,  Хувь ,   Python  Кодчлол  .    Тогтмол дүн   :  Байнгын тогтмол үни йн дүнгээр хэрэгжинэ .    Тоо хэмжээ   :  Жишээ нь :  Уг дүрэм нь өдөрт  1€  үнэ бүхий хоолны мөнгийг тооцоолдог гэвэл  хэдэн өдрийн хоолны мөнгө тооцоолох вэ гэдэг нөхцөл нь дараах б айдлаар  бичигдэж  worked_days.WORK100.number_of_days  тогтмол дүнгээр үржигдэнэ .    Тогтмол дүн   :  Дүрмийн тогтмол тооцох үнийн дүн .    Хувь  :  Энд та доорх байдлаар үнийн дүн  тооцох хувийг тодорхойлох боломжтой .    Хувь  тооцох  суурь   :  Та ямар нэг хувь тооцохын тулд хувилах суурь буюу анхны дүнг  тодорхойлно .  Жишээ нь  :  Хэрэв та цалингийн  5%  бүхий эрсдлийн фонд суутгах бол хувь  тооцох суурийг  contract.wage  буюу гэрээний үндсэн цалин  гэж тохируулах хэрэгтэй .    Тоо хэмжээ   :  Жишээ нь :  Хоолны мөнгө нь өдөр бүр үндсэн цалингаас тогтмол хувиар тооцо х  бол хэдэн өдрийн хоолны мөнгө олгохыг уг нөхцөлөөр шийдэж  worked_days.WORK100.number_of_days  хувилж тооцсон дүнг уг хоногийн тоогоор үржүүлнэ .    Хувь   :  Хувь хэмжээ .    Python  Кодчлол   :  Та мөнгөн дүн г тооцоолохдоо  python  бичиглэл ашиглах боломжтой .    Python  бичиглэл   :  Жишээ нь :  Хэрэв та нэмэгдсэн мөнгөн дүн г тооцоолохдоо дараах кодчлол  бичнэ  result   =   categories.BASIC   +   categories.ALW  Энд оролцож буй  BASIC   болон  ALW   бичиглэлүүд нь цалингийн дүрмийн ангилалын кодууд юм .    Дэд  дүрмүүд   :   Дүрэм  нь  шатласан  бүтэцтэй  бөгөөд  тухайн  дүрэм  нь  дэд  дүрмүүди йн  нийлбэрээр тооцогдох бол дэд  дүрмүүдийг тодорхойлж өгнө .    Бусад оролтууд   :  Энэ дүрэм хэрэгжихийн тулд зарим оролтын утгууд шаардлагатай б ол энд  тодорхойлно .  Оролтын утгуудыг дүрэмд тодорхойлж өгсөнөөр цалингийн хуудас б үрд уг  оролтуудын утгыг оруулах талбарууд нэмэгдэнэ .  Оролтуудын жишээ :  хоцорсон минутын тоо  дүн ,  бусад хандив ,  татаас гэх мэт .    Код   :  Цалингийн дүрмийн кодчлолд ашиглах код нэр .  Давхардахгүй байх ёстой .    Цалингийн дүрмийн   :  Тухайн оролт аль дүрэмд хамаарахыг заана .  

Дэлгэцүүд

 • 1767 Нийт үзсэн
 • 1637 Вэбсайт Харагдцууд
 • 130 Шигтгэсэн Харагдцууд

Үйлдлүүд

 • 0 Нийтэд Хуваалцах
 • 0 Таалагдсан
 • 0 Таалагдаагүй
 • 0 Сэтгэгдлүүд

Хуваалцсан тоо

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Шигтгэсэн 5

 • 2 asterisk-tech.mn
 • 2 erp10.asterisk-tech.mn
 • 4 www.mongorujinkai.jp
 • 2 webmail.erp.mn
 • 1 103.9.91.82