Хүний нөөц

Нийтийн Суваг

Олон нийтийн сүлжээнд хуваалцах

Хуваалцах Холбоос

Нийтийн медиад хуваалцахын тулд байнгын холбоос ашиглах

Найздаа хуваалцах

Та нэвтрэх үүнийг илгээх document имэйлээр!

Өөрийн вэбсайт дээр шигтгэх

Эхлэх хуудас сонгоно уу

Сэтгэгдлийг имэйл хаягтай илгээнэ үү (вэбсайт дээр сэтгэгдэл нийтлэхэд имэйлийг баталгаажуулах шаардлагатай) эсвэл нэвтрэх сэтгэгдэл илгээх

1.

8. 8 ХҮНИЙ НӨӨЦ © Asterisk Technologies LLC 2017         8.3.  Горилогчийн сурвалж    Ажил горилогч бүртгэхэд сонгодог Эх үүсвэр буюу горилогчийн сур валжийг энд бүртгэнэ .  Ажил  горилогч тухайн ажлын байрыг хаанаас олж мэдсэн бол o хыг сонгож өгснөөр ажилд оруулах зарыг  хаана байршуулахыг шийдэх боломжийг олгоно .  Горилогчийн сурвалж бүртгэхийн тулд  Хүний  нөөц  үндсэн цэсний  Тохиргоо →  Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт → Горилогчийн сурвалж  цэсээр орж  Үүсгэх  товчийг дараад Сурвалжийн нэрийг оруулаад  Хадгалах  товчийг дарна .      

3. 3 ХҮНИЙ НӨӨЦ         1.4.  Ажилтаны шагнал     Энд  ажилтан  бүртгэхэд  хөтөлсөн  а жилтны  шагналын  мэдээлэл  хадгал агдана .  Ажилтаны  шагналын мэдээллийг харахын тулд  Хүний нөөц  үндсэн цэсний  Тохиргоо →  Ажилтны пайзууд →   Ажилтны шагнал  цэсээр орно .  Энд системд бүртгэлтэй ажилтны шагналууд жагсаалт байдлаар  харагдана .  Энд шүүлтүүрүүдийг ашиглаж судалгаа гэх мэт мэдээллүүдийг нэгт гэн харах боломжтой .          1.5.  Сахилгын шийтгэл    Энд  ажилтан  дээр  бүртгэсэн  сахил гын  шийтгэлийн  хөтлөлт  харагдан а .  Нийт сахилгын  шийтгэлийн хөтлөлтийг харахын тулд  Хүний нөөц  үндсэн цэсний  Тохиргоо →  Ажилтны пайзууд  →  Сахилгын шийтгэл  цэсээр орно .  Энд бүртгэлтэй сахилгын шийтгэлүүд жагсаалт байдлаар  харагдана .  Энд мөн адил шүүлтүүрээр боловсруулалт хийж мэдээ гаргах болом жтой .             1.6.  Ажилтаны тэтгэмж    Ажилтан бүртгэхэд хөтөлсөн ажилтны тэтгэмжийн нийт бүртгэл хара гдана .  Ажилтны тэтгэмжийн  нийт бүртгэлийг харахын тулд  Хүний нөөц  үндсэн цэсний  Тохиргоо →  Ажилтны пайзууд →   Ажилтны  тэтгэмж   цэсээр  орно .   Системд  бүртгэлтэй  нийт  ажилтны  тэтгэмжүүд  жагсаалт  байдлаар харагдана .    

4. 4 ХҮНИЙ НӨӨЦ 1.7.  Хүний нөөцийн мастер өгөгдөл       1.7.1.  Сургууль    Ажилтны боловсролын мэдээлэл бүртгэхэд сонгох сургуулуудын бүрт гэлийг энд хийнэ .  Шинээр  сургууль бүртгэхдээ  Хүний нөөц  үндсэн цэсний  Тохиргоо →  Ажилтны пайзууд →  Хүний нөөцийн  мастер өгөгдөл →  Сургууль  цэсээр орж  Үүсгэх  товчийг дараад Сургуулийн нэрийг оруулан  Хадгалах  товчийг дарна .       1.7.2.  Шагналын төрөл    Ажилтны шагналын мэдээлэл бүртгэх ,  сонгох ,  шагналын төрлийн бүртгэлийг энд хийнэ .  Шинээр  шагналын төрөл бүртгэхдээ  Хүний нөөц  үндсэн цэсний  Тохиргоо →  Ажилтны пайзууд →  Хүний  нөөцийн мастер өгөгдөл → Шагналын төрөл  цэсээр орж  Үүсгэх  товчийг дараад эхний талбарт  тухайн шагналын төрлийн нэрийг оруулаад дараагийн талбарт тухай н шагналын төрөл хамаарах  эцэг шагналын төрлийг сонгоно .       1.7.3.  Тэтгэмжийн төрөл    Ажилтны тэтгэмж бүртгэхэд сонгох тэтгэмжийн төрлийн бүртгэлийг  энд хийнэ .  Тэтгэмжийн  бүртгэлийг шинээр бүртгэхдээ  Хүний нөөц  үндсэн цэсний  Тохиргоо → Ажилтны пайзууд → Хүний  нөөцийн мастер өгөгдөл → Тэтгэмжийн төрөл  цэсээр орж  Үүсгэх  товчийг даран эхний талбарт  Тэтгэмжийн нэрийг дараагийн талба рт Тэтгэмжийн төрлийг сонгож ө гнө .            

2. 2 ХҮНИЙ НӨӨЦ 1.  Ажилтаны пайзууд      1.1.  Ажилт a ны гэр бүлийн байдал     Энд ажилтан бүртгэхэд шаардлагатай ажилтны гэр бүлийн байдлыг б үртгэж өгнө .  Жишээ нь :   Аав ,  ээж гэх мэт .  Ажилтаны гэр бүлийн байдлыг бүртгэхийн тулд  Хүний  нөөц  үндсэн цэсний  Тохиргоо →  Ажилтны пайзууд →  Ажилтны гэр бүлийн байдал  цэсээр ороод  Үүсгэх  товчийг  дараад гэр бүлийн ерөнхий байдлын нэрийг оруулж хадгална .  Энэ цэсэнд бүртгэлтэй бүх гэр  бүлийн байдлыг жагсаалт хэлбэрээр харуулна .             1.2.  Ажилт a ны ажлын түүх    Энд ажилтан бүртгэхэд хөтөлсөн ажлын туршлагууд хадгалагдана .  Нийт системд бүртгэлтэй  ажилтны ажлын түүхүүд жагсаалт байдлаар харагдана .  Ажилтнуудын ажлын бүртгэлийг харахын  тулд  Хүний нөөц  үндсэн цэсний  Тохиргоо →  Ажилтны пайзууд →  Ажилтны ажлын түүх   цэсээр ороход системд бүртгэ лтэй ажлын түүхүүд харагдана .             1.3.  Ажилт a ны боловсрол     Энд ажилтан бүртгэхэд хөтөлсөн ажилтны боловсролын мэдээлэл хад галагдана .  Ажилтаны  боловсролын мэдээллийг ажилтаны  мэдээллээс тухайн ажилтнаар хар ах боломжтой .  Нийтээр нь  харах  бол  ажилтаны  боловсролоос  харах  боломжтой .   Ажилтаны  боловсролын  мэдээллийн  бүртгэлийг  харахын  тулд  Хүнийн  нөөц   үндсэн  цэсний  Тохиргоо →  Ажилтны пайзууд →   Ажилтны боловсрол  цэсээр орно .  Энд системд бүртгэлтэй боловсролын мэдээллүүд жагсаалт  байдлаар харагдана .    

7. 7 ХҮНИЙ НӨӨЦ нэрийг оруулна .  Жишээлбэл :  Орох ,  гарах гэх мэт .  Үйлдлийн төрөл талбарт тухайн ирцийн үйлдэлд  хамаарах үйлдлийн төрлийг сонгоно .             8.  Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт   8.1.  Үеүүд    Шинээр ажилтан авахад тухайн ажилтан авах процесс дамжих үеүүди йг энд бүртгэж өгнө .   Ажилтан авах процессын үеийг үүсгэхийн тулд  Хүний нөөц  үндсэн цэсний  Тохиргоо →  Хүний  нөөцийн бүрдүүлэлт →  Үеүүд  цэсээр орж  Үүсгэх  товчийг дарна .          Нэр .  Тухайн үеийн нэрийг оруулна .  Жишээлбэл :  Эхний ярилцлага гэх мэт   Дараалал .  Тухайн үеийн харагдах дарааллын дугаарыг оруулна .     Хэлтэст тухайлсан .  Тухайн үе хамаарах хэлт сийг сонгох боломжтой .    Канбан харагдацад эвхэгдсэн .  Үүнийг чагталбал тухайн үе нь ажилд орох өргөдлүүдийн  канбан харагдац дээр эвхэгдсэн байдлаар харагдана .         8.2.  Цол    Энд  ажил  горилогч  бүртгэхэд  Боловсролын  түвшинийг  бүртгэнэ .   Боловсролын  түвшнийг  бүртгэхийн тулд  Хүний нөөц  үндсэн цэсний  Тохиргоо →  Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт →  Цол   цэсээр орж  Үүсгэх  товчийг дарна .  Нэр талбарт боловсролын түвшиний ерөнхий нэрийг оруулна .   Дараалал  талбарт  тухайн  боловсролын  түвшиний  харагдах  дарааллын  дугаарыг  оруулаад  Хадгалах  товчийг дарна .  

5. 5 ХҮНИЙ НӨӨЦ 2.  Хэлтсүүд    Ажилтан бүртгэхэд тухайн ажилтны  хамаарах хэлтсийн бүртгэлийг э нд хийнэ .  Шинээр хэлтэс  үүсгэхийн тулд  Хүний нөөц  үндсэн цэсний  Тохиргоо →  Хэлтсүүд  цэсээр орж  Үүсгэх  товчийг дарна .          Хэлтсийн нэр .  Үүсгэж буй хэлтсийн хэлтсийн нэрийг оруулна   Менежер .  Тухайн хэлтсийн ахладаг менежерийг сонгоно .  Энд систем дээр ажилтан болгон  бүртгэгдсэн ажилтныг сонгож өгөх боломжтой .    Толгой хэлтэс .  Үүсгэж буй хэлтэс өөр хэлтэст хамаардаг бол тухайн хэлтсийн ха маарах  хэлтсийг сонгож өгнө .  Жишээлбэл :  Санхүүгийн алба гэсэн хэлтсий н хамаарах хэлтэс Захиргаа  байна гэх мэт .    Шинжилгээний  данс .   Тухайн  хэлтэст  хамаарах  шинжилгээний  дансыг  сонгоно .   Шинжилгээний дансыг өмнө үүсгэж өгсөн байна .           3.  Цагийн хуудсын данс    In   case   you   still   feel   a   bit   puzzled   about   all   of   our   yesterday's   announcements,   here   is   a   little   summary   for   you.          

6. 6 ХҮНИЙ НӨӨЦ 4.  Амралт ,  чөлөөний төрөл     Ажилтан амралт ,  чөлөө хүсэхэд тухайн  хүсэлтэд сонгох амралт ,  чөлөөний төрлийг энд бүртгэнэ .   Амралт ,  чөлөөний төрлийг бүртгэхдээ  Хүний нөөц  үндсэн цэсний  Тохиргоо → Амралт чөлөөний  төрөл  цэсээр орж  Үүсгэх  товчийг дарж шаардлагатай талбаруудыг бөглөнө .      Амралт ,  чөлөөний төрөл .  Үүсгэж буй амралт чөлөөний төрлийн нэрийг оруулна .    Уулзалтын төрөл .    2  удаа батлагдах эсэх .  Үүнийг чагталбал тухайн төрөлтэй амралт чөлөө  2  алхмаар дамжин  батлагдана .  Чагтлахгүй бол  1  алхмаар шууд батлагдана .    Амралт ,  чөлөө авах дээд хязгаарыг хэрэгсэхгүй байх .  Үүнийг чагталбал тухайн амралт ,   чөлөөнд тогтоосон хязгаар ыг хэрэгсэхгүй гэсэн үг .    Тайлан дээрх өнгө .  Тухайн амралт чөлөөг тайлан  дээр харуулах өнгийг сонгоно .    Идэвхитэй .   Энэ  чагт  үүсгэхэд  автом атаар  чагтлагдсан  байна .   Энэ  чагтыг  авбал  тухайн  амралт ,  чөлөөний төрлийг идэвхигүй болго ж дахин ашиглах боломжгүй болг оно .           5.  Зардлын ангилал    Ажилчид  гаргасан  зардлаа  бүртгэх  боломжтой .   Зардал  бүртгэхэд  шаардлагатай  зардлын  ангилалыг  энд  бүртгэж  өгнө .   Зардлын  ангилал  бүртгэхийн  тулд  Хүний  нөөц   үндсэн  цэсний  Тохиргоо →  Зардлын ангилал  цэсээр орж  Үүсгэх  товчийг дарна .         6.  Гэрээ   6.1.  Гэрээний төрлүүд    Гэрээ бүртгэхэд гэрээнүүдийг төрлөөр ангилах боломжтой .  Гэрээг ангилах гэрээний төрлийг энд  бүртгэнэ .  Гэрээ төрөл төрлөөр нь ялгаснаас системд бүртгэсэн гэрээнүүдий г ялган харах ,  тухайн  төрөлд хамаарах тоо гэх мэт мэд ээллүүдийг авах боломжийг олгоно .  Гэрээний төрөл бүртгэхийн  тулд  Хүний нөөц  үндсэн цэсний  Тохиргоо →  Гэрээ →  Гэрээний төрлүүд  цэсээр орж  Үүсгэх  товчийг дараад Гэрээний төрлийн нэрийг оруулаад  Хадгалах  товчийг дарна .         7.  Ирц   Систем дээр ажилчид ирцийн бү ртгэлээ хийх боломжтой байдаг .  Ирц бүртгэхэд шаардлагатай  үйлдлүүдийг энд бүртгэнэ .  Ирцийн үйлдлийг бүртгэхийн тулд  Хүний нөөц  үндсэн цэсний  Тохиргоо  → Ирц → Ирцийн үйлдлүүд  цэсээр орж  Үүсгэх  товчийг дарна .  Шалтгаан талбарт ирцийн үйлдлийн 

Дэлгэцүүд

 • 1467 Нийт үзсэн
 • 1331 Вэбсайт Харагдцууд
 • 136 Шигтгэсэн Харагдцууд

Үйлдлүүд

 • 0 Нийтэд Хуваалцах
 • 0 Таалагдсан
 • 0 Таалагдаагүй
 • 0 Сэтгэгдлүүд

Хуваалцсан тоо

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Шигтгэсэн 4

 • 1 asterisk-tech.mn
 • 4 erp10.asterisk-tech.mn
 • 3 www.mongorujinkai.jp
 • 2 webmail.erp.mn