Мэдлэгийн сан архивы списка рассылки

XlsxWriter нь excel sheet format алдагдаж байвал

по
Наранбаяр.М
- 24.06.2019 10:05:38

XlsxWriter нь excel sheet format алдагдаж байвал шинэчлэх шаардлагатай болсон байна гэсэн үг шүү
XlsxWriter owned by OS гэсэн нь linux package manager суулгасан байна гэсэн үг шүү.