Агуулах

Хэрэглэгчийн гарын авлага

I. Тохиргоо

            1. Агуулах
            2. Бараа буцаалтын төрөл
            3. Байрлалууд
            4. Машины бүртгэл
            5. Ажиллагааны төрөл
            6. Дахин захиалах дүрэм
            7. Татан авах дүрмүүд
            8. Барааны дуусах хугацааны муж
            9. Маршрутууд
            10. Инкотерм
            11. Бараанууд

                              Дэлгэрэнгүй...


II. Ажиллагаанууд

            Ажиллагаанууд
            Бараа хүлээн авах болон шилжүүлэх
            Серийн дугаар бүртгэх

                              Дэлгэрэнгүй...


III. Нөөцийн удирдлага

            1. Ачилтын бүртгэл
            2. Одоогийн нөөцийн үнэлгээ
            3. Нөхөн дүүргэлтийн захиалга
            4. Дотоод зарлагын баримт
            5. Тооллогын тохируулга

                              Дэлгэрэнгүй...


IV. Мөр хөөх

            1. Цуврал дугаарлалт
            2. Сери шилжүүлэх
            3. Барааны хөдөлгөөн
            4. Тоо бүртгэлүүд

                              Дэлгэрэнгүй...


V. Товлогч

            1. Зөвхөн минимум нөөцийн дүрмийг тооцоолох
            2. Товлогчдыг ажиллуулах

                              Дэлгэрэнгүй...


VI. Бараанууд

            1. Бараа ангилалаар
            2. Бараанууд
            3. Баглаа

                              Дэлгэрэнгүй...