Төслийн менежментийн модуль

Ярьсан ажил мартагддаг, бичсэн ажил бүтдэг

 

Төслийн менежмент

Odoo CMS - a big picture

Бүх төслүүдээ нэг дэлгэцнээс удирдах боломжтой. Төслийн бүртгэлийн дэлгэцэнд төслүүдийн багийн гишүүд, зарцуулсан цаг, даалгаврын тоо гэх мэт мэдээллийг нэг дэлгэцнээс харж удирдаарай.

Odoo image and text block

Төслүүдийн гантт диаграм

Бүх төслүүдийнхээ нэг дэлгэцнээс удирдах боломжтой. Төслийн бүртгэлийн дэлгэцэнд төслүүдийн багийн гишүүд, зарцуулсан цаг, даалгаврын тоо гэх мэт мэдээллийг нэг дэлгэцнээс харж удирдаарай.

Даалгаврын удирдлага

Төслийн даалгавруудаа нэгдсэн дэлгэцнээс удирдах боломжтой. Даалгавруудыг төслөөр нь, оноогдсон хүнээр нь, хянагчаар нь, ажлын төлөвөөр нь гэх мэт бүлэглэж шинжилгээ хийх боломжтой.

Odoo text and image block
Odoo image and text block

Даалгавар дээрээ гүйцэтгэлээ хөтлөнө

Даалгаврын дэлгэц рүү ажилтан орж хийсан ажил, гүйцэтгэл, зарцуулсан цагаа хөтлөнө. Хөтөлсөн цаг нь ажилтны цагийн хуудас руу орж цагийн баланс гарахад тооцогддог. Ингэснээр тухайн ажилтан ямар даалгаварт ямар цаг зарцуулж байгааг төвөггүй шинжилж удирдах боломжтой болдог.

Даалгавруудын нэгдсэн цагалбар

Odoo CMS - a big picture

Ажилчид дээрх ажлуудыг нэгдсэн календариар харж ажлын ачаалалаа харж удирдах боломжтой. Хугацааг календарь дээрээс зөөж өөрчлөх боломжтой.

Багийн төлөвлөлт

Төсөл дээр хуваарилагдах багийн төлөвлөлтийг ч хийнэ

Odoo text and image block

SCRUM менежментээр ч удирдана

Odoo CMS - a big picture

Зарим төслөө Scrum менежментээр удирдах боломжтой. Спринт, хэрэглэгчийн түүх, backlog, даалгавруудаа хөтөлж удирдана

PMBOK стандартаар ч төслөө удирдана

Odoo CMS - a big picture

Бусад модулийн холбоо

Борлуулалт

 
Борлуулалт батлагдмагц санхүүгийн модуль дээр авлагын нэхэмжлэх нь автоматаар үүснэ

Санхүү

 
Борлуулалт батлагдмагц санхүүгийн системд автоматаар нэхэмжлэх нь үүснэ