Банк бус санхүүгийн модуль

 

Зээл

 • Зээлдэгч нарын бүртгэл

 • Зээлийн бүтээгдэхүүний бүртгэл

 • Зээлийн хүсэлт, шийдвэрлэх процесс

 • Зээлийн гэрээний бүртгэл, автомат сануулгууд

 • Хүү хуримтлуулна

 • Зээлийн төлөлтүүдийн бүртгэл

 • Зээлийн ангилал шилжүүлж болно

 • Зээлийн хэмжээг явц дунд нь нэмэгдүүлж болно

 • Барьцаа хөрөнгийн бүртгэл

 • Зээлийн тайлангууд

Итгэлцэл

 • Итгэлцэгч нарын бүртгэл

 • Итгэлцлийн бүтээгдэхүүний бүртгэл

 • Итгэлцлийн гэрээний хүсэлт, шийдвэрлэх процесс

 • Итгэлцлийн гэрээний сан, автомат сануулгууд

 • Ашиг хуримтлуулна

 • Ашгийн олголтын бүртгэл

 • Итгэлцлийн хугацаа сунгана, хүү шилжүүлнэ

 • Хадгаламжийн зохистой харьцааны шалгуур тайлан

 • Итгэлцлийн төрөл бүрийн тайлангууд