Хөдөлмөрийн Аюулгүй Байдал Эрүүл Ахуйн програм

“Мэдээллийн системийн хамгийн шилдэг шалгалт бол ямар ч гэнэтийн зүйл байхгүй байх юм”

 

ХЧТА-гүй ажилласан өдөр, хүн/цагийн тоолуур төсөл бүрээр

Техникийн цаг алдалтын тоолуур

ХЧТА-ын давтамжийн зэргийн шинжилгээ

Аюулгүй ажиллагааны зорилтоо бүртгэх, гүйцэтгэлийн хэмжилт

Аюулыг мэдээллэх хуудсуудыг бүртгэнэ

Ажлын байрны үзлэг, түүний үр дүнгийн бүртгэл

Ослын тохиолдлуудын төрөлжүүлсэн бүртгэл, шалтгааны шинжилгээ

Эрдслийн үнэлгээ

Авсан хариу арга хэмжээний шинжилгээ, dashboard

  • Аюулгүй ажиллагааны сургалтын хөтөлбөр, сургалтууд, хамрагдсан ажилчдын ирцийн бүртгэл

• Аюулгүй ажилланааны сэдэвчилсэн хурлууд, хамрагдсан ажилчдын ирцийн бүртгэл

• Аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааны нэгдсэн сан, гарын авлагууд

• Цаг агаарын бүртгэл

• Нөхөн сэргээлтийн бүртгэл

•  Аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн dashboard

• Ослын судалгааны тайлан  

Бусад модулийн холбоо