Бичиг баримт, архивын менежмент


Хүлээн авсан бичиг баримт

Хүлээн авсан бичиг баримтуудыг ангилан бүртгэнэ. Эх файлыг хавсаргаад батлахад хүлээн авагч руу автоматаар мэйлдэгдэнэ. Хүлээн авсан баримтын дагуу гаргасан шийдвэр, арга хэмжээг бүртгэнэ.

Явуулсан бичиг баримт

Явуулсан бичиг баримтуудыг ангилж дугаарлаад, эх файлыг хавсарган бүртгэнэ.

Тушаалын бүртгэл

Тушаалуудыг төрөлжүүлэн дугаарлаад, эх хувийг хавсарган бүртгэнэ. Тушаалд хамаатай ажилтнуудыг бүртгэхэд тушаалыг мэдэгдэх ажилтнуудад мэйл автоматаар илгээгдэнэ.

Ажилчдын CV-ний сан

Ажилчдын CV-ний санг ажилтан бүрээр бүртгэнэ.