Бичиг баримт, архивын менежмент


Odoo image and text block

Хүлээн авсан бичиг баримт

Хүлээн авсан бичиг баримтуудыг ангилан бүртгэнэ. Эх файлыг хавсаргаад батлахад хүлээн авагч руу автоматаар мэйлдэгдэнэ. Хүлээн авсан баримтын дагуу гаргасан шийдвэр, арга хэмжээг бүртгэнэ.

Явуулсан бичиг баримт

Явуулсан бичиг баримтуудыг ангилж дугаарлаад, эх файлыг хавсарган бүртгэнэ.

Odoo text and image block
Odoo image and text block

Тушаалын бүртгэл

Тушаалуудыг төрөлжүүлэн дугаарлаад, эх хувийг хавсарган бүртгэнэ. Тушаалд хамаатай ажилтнуудыг бүртгэхэд тушаалыг мэдэгдэх ажилтнуудад мэйл автоматаар илгээгдэнэ.

Ажилчдын CV-ний сан

Ажилчдын CV-ний санг ажилтан бүрээр бүртгэнэ.

Odoo text and image block