Мэдлэгийн сан мэйлийн жагсаалтын архивууд

XlsxWriter нь excel sheet format алдагдаж байвал

аар
Наранбаяр.М
- 2019.06.24 10:05:38

XlsxWriter нь excel sheet format алдагдаж байвал шинэчлэх шаардлагатай болсон байна гэсэн үг шүү
XlsxWriter owned by OS гэсэн нь linux package manager суулгасан байна гэсэн үг шүү.