Мэдлэгийн сан мэйлийн жагсаалтын архивууд

Odoo performance improvement using gzip compression

аар
Ай Си Ти Групп ХК, Отгонбаяр.А, Хувь нийлүүлэгч
- 2019.01.15 03:33:54

nginx web server дээр том тогтмол контентийг браузер руу архивлаж явуулах тохиргоо байдаг.  

nginx.conf файлд дараах тохиргоо байгаа. Үүнийг хийснээр ERP ачаалах харуулах хурдыг 35%-р сайжруулж болж байна шүү.

gzip on;

# gzip_types text/plain text/css application/json application/javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;
gzip_types text/plain text/css application/json application/javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;