Мэдлэгийн сан мэйлийн жагсаалтын архивууд

PostgreSQL дээрх long locked query-г олох, цуцлах, устгах

аар
Отгонбаяр.А, Ажилтан
- 2019.01.02 04:25:51

-- Удаан буюу 5-с олон минут ажиллаж байгаа query-үүдийг олох

SELECT
  pid,
  now() - pg_stat_activity.query_start AS duration,
  query,
  state
FROM pg_stat_activity
WHERE (now() - pg_stat_activity.query_start) > interval '5 minutes';

-- Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэйгээр олох

  SELECT blocked_locks.pid     AS blocked_pid,
         blocked_activity.usename  AS blocked_user,
         blocking_locks.pid     AS blocking_pid,
         blocking_activity.usename AS blocking_user,
         blocked_activity.query    AS blocked_statement,
         blocking_activity.query   AS current_statement_in_blocking_process
   FROM  pg_catalog.pg_locks         blocked_locks
    JOIN pg_catalog.pg_stat_activity blocked_activity  ON blocked_activity.pid = blocked_locks.pid
    JOIN pg_catalog.pg_locks         blocking_locks 
        ON blocking_locks.locktype = blocked_locks.locktype
        AND blocking_locks.DATABASE IS NOT DISTINCT FROM blocked_locks.DATABASE
        AND blocking_locks.relation IS NOT DISTINCT FROM blocked_locks.relation
        AND blocking_locks.page IS NOT DISTINCT FROM blocked_locks.page
        AND blocking_locks.tuple IS NOT DISTINCT FROM blocked_locks.tuple
        AND blocking_locks.virtualxid IS NOT DISTINCT FROM blocked_locks.virtualxid
        AND blocking_locks.transactionid IS NOT DISTINCT FROM blocked_locks.transactionid
        AND blocking_locks.classid IS NOT DISTINCT FROM blocked_locks.classid
        AND blocking_locks.objid IS NOT DISTINCT FROM blocked_locks.objid
        AND blocking_locks.objsubid IS NOT DISTINCT FROM blocked_locks.objsubid
        AND blocking_locks.pid != blocked_locks.pid
 
    JOIN pg_catalog.pg_stat_activity blocking_activity ON blocking_activity.pid = blocking_locks.pid
   WHERE NOT blocked_locks.GRANTED and (now() - blocked_activity.query_start) > interval '7 minutes';
   
   
   
-- Удаан ажиллаж байгаа query-г lock хийгдсэн болон lock хийж байгаа query-үүдийг файл руу экспортлох   
   
 COPY  
  (SELECT 
         blocked_activity.query    AS blocked_statement,
         blocking_activity.query   AS current_statement_in_blocking_process
   FROM  pg_catalog.pg_locks         blocked_locks
    JOIN pg_catalog.pg_stat_activity blocked_activity  ON blocked_activity.pid = blocked_locks.pid
    JOIN pg_catalog.pg_locks         blocking_locks 
        ON blocking_locks.locktype = blocked_locks.locktype
        AND blocking_locks.DATABASE IS NOT DISTINCT FROM blocked_locks.DATABASE
        AND blocking_locks.relation IS NOT DISTINCT FROM blocked_locks.relation
        AND blocking_locks.page IS NOT DISTINCT FROM blocked_locks.page
        AND blocking_locks.tuple IS NOT DISTINCT FROM blocked_locks.tuple
        AND blocking_locks.virtualxid IS NOT DISTINCT FROM blocked_locks.virtualxid
        AND blocking_locks.transactionid IS NOT DISTINCT FROM blocked_locks.transactionid
        AND blocking_locks.classid IS NOT DISTINCT FROM blocked_locks.classid
        AND blocking_locks.objid IS NOT DISTINCT FROM blocked_locks.objid
        AND blocking_locks.objsubid IS NOT DISTINCT FROM blocked_locks.objsubid
        AND blocking_locks.pid != blocked_locks.pid
 
    JOIN pg_catalog.pg_stat_activity blocking_activity ON blocking_activity.pid = blocking_locks.pid
   WHERE NOT blocked_locks.GRANTED and (now() - blocked_activity.query_start) > interval '7 minutes')
  TO /tmp/blocked_sql.csv CSV HEADER;


-- Удаан ажиллаж байгаа query-г цуцлах, гэхдээ deadlock болсон бол нэмэргүй бөгөөд цуцлагдахгүй.

SELECT pg_cancel_backend(__pid__);

-- Удаан ажиллаж байгаа query-г шууд алах буюу kill хийх, ингэснээр DB server-г тэр чигт нь restart хийх шаардлагагүй болдог
SELECT pg_terminate_backend(__pid__);