Мэдлэгийн сан мэйлийн жагсаалтын архивууд

Их хэмжээтэй баазуудыг дараах [...]

аар
Гал-Эрдэнэ.Т
- 2018.10.19 04:51:04

Их хэмжээтэй баазуудыг дараах байдлаар нөөцлөн авж болно

Нөөцлөх
pg_dump -U YOUR_DB_USER -d YOUR_DB_NAME | gzip > YOUR_DB_NAME.pgsql.gz

Сэргээх
cat YOUR_DB_NAME.pgsql.gz | gunzip | psql YOUR_DB_NAME

Аль нэг TABLE-ээс бусад өгөгдлийг нөөцлөхдөө
pg_dump -U dbuser -Ft -C -b --exclude-table=audittrail_log_line dbname > dbname_date.tar