Мэдлэгийн сан мэйлийн жагсаалтын архивууд

$ wget https://github.com/wkht [...]

аар
Гал-Эрдэнэ.Т
- 2018.08.24 01:37:37

$ wget https://github.com/wkhtmltopdf/wkhtmltopdf/releases/download/0.12.4/wkhtmltox-0.12.4_linux-generic-amd64.tar.xz
$ tar -xvf wkhtmltox-0.12.4_linux-generic-amd64.tar.xz
$ cd wkhtmltox/bin/
$ sudo mv wkhtmltopdf /usr/bin/wkhtmltopdf
$ sudo mv wkhtmltoimage /usr/bin/wkhtmltoimage
$ sudo chmod a+x /usr/bin/wkhtmltopdf
$ sudo chmod a+x /usr/bin/wkhtmltoimage
суусан хувилбар харахдаа
$ wkhtmltopdf -V