Мэдлэгийн сан мэйлийн жагсаалтын архивууд

FAQ: 10.0. Худалдан авалтын захиалгын нэхэмжлэх үүсгэхэд барааны тоо хэмжээ 0-р татагдах үед

аар
Өнөржаргал.Ц, Ажилтан
- 2020.10.31 15:36:28

FAQ: 10.0 дээр Худалдан авалтын захиалгын нэхэмжлэх татах үед барааны тоо хэмжээ 0-р татагдаад байна.
Хариулт: Барааны тохиргоон дээрх  Худалдан авалтын тооцооны хяналт талбар нь хоосон эсвэл "Хүлээн авсан тоо хэмжээн дээр" гэж сонгогдсон байвал 0-р татагдана. "Захиалсан тоо хэмжээн дээр" гэж тохируулж байж тоо хэмжээгээ зөв авч үүснэ.