Япон хэл суралцагсад мэйлийн жагсаалтын архивууд

ERP-н Япон нэр томъёо амьдралд бас үнэхээр хэрэгтэй юм байна.

аар
Ай Си Ти Групп ХК, Отгонбаяр.А, Хувь нийлүүлэгч
- 2018.04.17 08:48:17

Японд ирээд ERP төсөлд тааралдсан шинэ үгс. Эдгээр үг амьдралд бас үнэхээр хэрэгтэй байдаг юм байна. Дэлгүүрт ороод ярих, онлайн худалдан авалт хийх зэрэгт мэдэхгүй үг таарахаа больдог юм байна. Цээжлээд байгаарай.

販売 hanbai - Борлуулалт
会計 kaikei - НББ
購買 koubai - худалдан авалт
倉庫 souko - агуулах
人材 jinzai - хүний нөөц
受注 Juchū - Борлуулалтын захиалга
顧客 Kokyaku - Захиалагч
請求書 seikyū-sho - нэхэмжлэх
仕入先 Shiiresaki - нийлүүлэгч
市場 shijou - market
手法 shuhou - арга
構築 こうちく, бүтээх байгуулах
発注 hatchu - худалдан авах захиалга
完結 kanketsu - гүйцээх
店舗 てんぽ - дэлгүүр
可視化 kajika - визуаль харагдуулах
在庫 ざいこ - үлдэгдэл бараа
納品 のうひん - бараа хүргэлт
受発注 じゅはっちゅう - борлуулалт болон худалдан авах захиалга
業務 ぎょうむ - үйл ажиллагаа
商品 しょうひん - бараа
緊急 きんきゅう - яаралтай
通貨 つうか - валют
保管 hokan - хадгалах
体系 たいけい - тогтолцоо, систем
従業員 じゅうぎょういん - ажилтан
店長 てんちょう - дэлгүүрийн эрхлэгч
通過 つうか - дамжин өнгөрөх
出荷 しゅっか - ачаа хүргэх
手配 てはい - гар зохицуулалт
入荷 にゅうか - бараа орлогод авах
引当 ひきあて - хуваарьлах
配送 はいそう - хүргэлт зохицуулж илгээх
照会 しょうかい - уншиж татах, хайх
単価 たんか Нэгж үнэ
指定 してい тааруулах, тохируулах, утга оноох
締切 しめきり, deadline
孔雀 くじゃく тогос
明細<br> めいさい - мөр (захиалгын)
返品 へんぴん - Бараа буцаалт
値引 ねびき - хөнгөлөлт, хямдрал
取消 とりけし - цуцлах
参照 さんしょう - сурвалж, reference
税込 ぜいこみ - татвар орсон
廃棄 はいき - устгал, гологдол
賞味期限 しょうみきげん - Борлуулж болох хугацааны хязгаар
残数 ざんすう - Үлдэгдэл тоо
積載 せきさい - ачаа, барааны хөдөлгөөн
調達 ちょうたつ - татан авах, хангах
積送 せきそう - илгээгдсэн замд яваа ачаа
製造 せいぞう - үйлдвэрлэл
経済危機 けいざいきき эдийн засгийн хямрал
仮想 かそう - виртуаль
割り振る わりふる - хуваарьлах
梱包 こんぽ - packing, баглах
備考 びこ - тэмдэглэл
御中 おんちゅう - компанийг хүндэтгэж хэлдэг үг. 
寿司 すし - сүши
刺身 さしみ - сашими
海老 えび - сам хорхой
就業 しゅうぎょう - ажилтанаар ажиллах
派遣 はけん - хакэн
売価 ばいか - зарах үнэ
実質 じっしつ - бодит
故障 こしょう - гажигтаж ажиллах
夜間 やかん - шөнийн цаг
消費期限 しょうひきげん - Хугацаа дуусах хязгаар
算出 さんしゅつ - тооцоолж гаргах
評価 ひょうか - үнэлгээ
節約 せつやく - хэмнэх
代 だい - төлбөр
除く のぞく - устгах, хасах
改めて あらためて - дахиад
誠に まことに - үнэхээр
記載 きさい - дурьдан тайлбарлах
伺いする うかがいする - залгаж асуух
声 こえ - дуу хоолой, орилох дуулгах
批判 ひはん - зөрчилдөөн, сөргөлдөө
いたずら Тоглосын
税率 ぜいりつ - татварын хувь
追跡 ついせき - мөшгих
消耗品 しょうこうひん - хангамжийн бараа
感染症 かんせんしょう халдварт өвчин
食中毒 しょくちゅうどく хоолны хордлого