Хөөрхөнүүд мэйлийн жагсаалтын архивууд

Өөрчлөх төлбөрийн буцаалт үүсг [...]

аар
Дэлгэрцэцэг.С, Ажилтан
- 2019.08.05 04:25:09

Өөрчлөх төлбөрийн буцаалт үүсгэж, тулгаад шинэ ноорог нэхэмжлэлийг үүсгэх: Хэрэв нэхэмжлэлийг цуцлаад шинийг үүсгэхийг хүсэж байгаа бол энэ сонголтыг хэрэглэнэ. Буцаалт үүсгэгдэж батлагдах бөгөөд энэ нэхэмжлэлтэй тулгагдана. Шинэ ноорог нэхэмжлэл үүсэх тул түүнийг нь засварлах боломжтой