Хөөрхөнүүд мэйлийн жагсаалтын архивууд

Select sum( s.price_unit * s.p [...]

аар
Дэлгэрцэцэг.С
- 2019.04.04 08:50:09

Select sum( s.price_unit * s.product_uom_qty) as qrt, sum(al.debit)
    FROM stock_move  s
    JOIN account_move_line as al on  s.id  = al.stock_move_id
join account_move as am on am.id = al.move_id
    WHERE s.date >= '2018.01.01' and s.date <= '2018.01.01' and al.debit>0 ;