Хөөрхөнүүд мэйлийн жагсаалтын архивууд

Select ( s.price_unit * s.prod [...]

аар
Дэлгэрцэцэг.С, Ажилтан
- 2019.04.04 08:10:40

Select ( s.price_unit * s.product_uom_qty) as qrt, al.credit , al.date, s.date, al.id,s.id, al.credit - s.price_unit * s.product_uom_qty
    FROM stock_move  s
    JOIN account_move_line as al on  s.id  = al.stock_move_id
    WHERE s.date >= '2018.01.01' and s.date <= '2018.01.01' and al.credit>0 ;