Хөөрхөнүүд мэйлийн жагсаалтын архивууд

result=0 if payslip.input_line [...]

аар
Жамц.Үүрцайх, Ажилтан
- 2019.04.03 06:31:02

result=0
if payslip.input_line_ids: 
    for input in  payslip.input_line_ids: 
        if input.code == 'OVERTIME' and input.amount > 0: 
            result = input.amount
workhour = 1
if WORKHOUR > 0:
    workhour = WORKHOUR
hour_salary = TOTAL_SALARY / workhour
if result == 0:
if payslip.hour_balance_lines:
   for line in payslip.hour_balance_lines:
        for sline in line.hour_balance_share_id:
           result = sline.overtime * hour_salary * 1.5 + sline.overtime_holiday * hour_salary * 2