Хөөрхөнүүд мэйлийн жагсаалтын архивууд

result=0 workhour = 1 if WORKH [...]

аар
Жамц.Үүрцайх, Ажилтан
- 2019.04.03 02:50:22

result=0
workhour = 1
if WORKHOUR_PROJECT > 0:
    workhour = WORKHOUR_PROJECT
hour_salary = TOTAL_SALARY / workhour
if payslip.hour_balance_lines:
    result = WORKEDHOUR_OTSS * hour_salary
if payslip.hour_balance_lines:
    for line in payslip.hour_balance_lines:
         for sline in line.hour_balance_share_id:
            result = sline.overtime_otss * hour_salary * 1.5 + sline.overtime_holiday_otss * hour_salary * 2