Хөөрхөнүүд мэйлийн жагсаалтын архивууд

result = 0 if payslip.salary_t [...]

аар
Жамц.Үүрцайх
- 2019.03.27 09:42:36

result = 0
if payslip.salary_type == 'advance_salary':
    result = PERFBYHOUR
elif payslip.salary_type == 'last_salary':
    result = PERFBYHOUR + ADDALL
else:
    result = PERFBYHOUR