Хөөрхөнүүд мэйлийн жагсаалтын архивууд

if payslip.salary_type == 'adv [...]

аар
Жамц.Үүрцайх
- 2019.03.18 10:17:59

if payslip.salary_type == 'advance_salary':
    result = TOTALGROSS + ADDBEFORE  + HCHTA_ND + HCHTA_COMPANY - DED_PHONE - DED_ADVANCE + categories.NET_VACATION