Хөөрхөнүүд мэйлийн жагсаалтын архивууд

if payslip.salary_type == 'las [...]

аар
Жамц.Үүрцайх, Ажилтан
- 2019.03.07 04:21:48

if payslip.salary_type == 'last_salary':
    result = TOTALGROSS + HCHTA_ND + HCHTA_COMPANY - DED_ADVANCE + categories.NET_VACATION + PAYABLE - SALARY_PAYABLE
else:
    result = TOTALGROSS + HCHTA_ND + HCHTA_COMPANY - DEDALL + PAYABLE - SALARY_PAYABLE
    if 0 > (TOTALGROSS + HCHTA_ND + HCHTA_COMPANY - DEDALL):
        result = 0
    else:
        result = TOTALGROSS + HCHTA_ND + HCHTA_COMPANY - DEDALL+BEFFORE_SALARY_DIFF