Хөөрхөнүүд мэйлийн жагсаалтын архивууд

ValidateError Field(s) `curren [...]

аар
Жамц.Үүрцайх
- 2019.03.06 01:54:50

ValidateError

Field(s) `currency, default_debit_account_id, default_credit_account_id` failed against a constraint: Тохиргооны алдаа!
Сонгосон валют нь анхны утгын дансдад бас хуваалцагдсан байх ёстой.