Дархан нэхий баг mailing list archives

Нөхөн дүүргэлтийн тайлан

by
Ганзориг.Энхтайван
- 07/22/2019 02:50:21

Сайн байна уу? Нөхөн дүүргэлтийн тайлан татах гэхээр заримдаа ийм алдаа заагаад заримдаа зүгээр байх юм ямар учиртайн бол?