Мэдлэгийн сан mailing list archives

SQL Workbench

by
Мандалбаяр.Б
- 06/13/2019 11:53:05

SQL Workbench (https://www.sql-workbench.eu/)
Баазуудын хооронд өгөгдөл засах, оруулах гэх мэт үйлдлүүдийг нөхцөлтэйгээр хийх боломжтой програм.