Бизнес менежментийн цогц програм хангамж

Брошур татах

Мэдээ


Od ERP системийн давуу тал

Лицензийн төлбөргүй.  

Хэрэглэгчийн тоо хязгааргүй.  

Дэлхийн хэмжээнд 13.000 гаруй модультай.  

Монголын хууль, стандартад бүрэн нийцэж, нутагшсан.  

Дэлхийн 57 оронд хэрэглэгддэг.  

192+ улсын хамтран ажилладаг байгууллагатай.  

Захиалагчид тусгайлан зориулсан нэмэлт, өөрчлөлт хийх боломжтой.  

Дэлхийн 70 орны хэл дээр ашиглах боломжтой.  

Олон компанийн бүтэц дэмждэг.  

Групп компанийн тайлангийн нэгтгэл хийнэ.  

Вэб интерфэйстэй.  

Гаднын системтэй XML-RPC протоколоор холбогдох боломжтой.  

Хэрэглэгчийн хэрэгцээнд зохицсон мобайл аппликэйшн хийх боломжтой.  

Ажлын урсгал тохируулах боломжтой.  

Монгол өртгөөр дэлхийн чанар.  

Монгол хэлэнд бүрэн орчуулагдсан.  


Od ERP системийн модулиуд


ERP төсөл хэрэгжих үе шат

1. Шинжилгээ


Захиалагч:
Хэрэглэгчийн шаардлага тодорхойлно. 
Бизнес процессийн жагсаалт гаргана. 
Бизнес процессийн зураглал батлана. 

Asterisk Technologies LLC:
Хэрэглэгчийн шаардлага тодорхойлно. 
Системийг суурилуулна. 
Системийн урьдчилсан тохиргоо хийнэ. 
Нэмэлт хөгжүүлэлтийн жагсаалт гаргана. 
Бизнес процессийн жагсаалт гаргана. 
Бизнес процессийн зураглал гаргана. 
Тайлангийн жагсаалт гаргана. 
Сүлжээ, техник хангамжийн тооцоо гаргана. 

2. Хөгжүүлэлт ба Тест


Захиалагч:
Тайлангийн загварууд батлана.

Asterisk Technologies LLC:
Нэмэлт хөгжүүлэлтийн тодорхойлолт гаргана. 
Нэмэлт хөгжүүлэлт хийнэ. 
Тайлангуудыг хийнэ. 
Функционалийн тест хийнэ. 

3. Нэвтрүүлэлт


Захиалагч:
Эрхийн түвшний тодорхойлолт гаргана. 
Мастер өгөгдөл бэлдэж, оруулна. 
Эхний үлдэгдэл гаргаж, оруулна. 
Нөхөн шивэлт хийнэ. 
Go live. 
Систем хүлээлцэнэ. 

Asterisk Technologies LLC:
Эрхийн тохиргоо хийнэ. 
Мастер өгөгдөл оруулна. 
Эхний үлдэгдэл оруулна. 
Нийт хэрэглэгчдийн сургалт хийнэ. 
Гарын авлага бэлтгэнэ. 
Систем хүлээлцэнэ. 
Монголын 80+ тооны томоохон компаниудад хэрэглэгдэж буй 
дэлхийн түвшний
ERP систем