Манай Od ERP систем дараах модулиудтай

Үйлдвэрлэл

Төслийн менежмент

Хүний нөөц

Ажилчдын бүртгэл
Ажилтан авах
Зардлын хяналт
Ажилчдын үнэлгээ
Унаа бүртгэл, менежмент

Бүтээмж, дотоод харилцааны систем

Дотоод чаат
Тэмдэглэл

Вэб бүтээгч

Агуулга менежментийн систем

Банк бус санхүүгийн модуль

Итгэлцэл
Зээл
Валют арилжаа

Уул, уурхайн

систем

Засварын менежмент

Техникийн модуль

Гэрээний менежмент

Дуудлагын төвийн систем

Интеграци хийх

One application 

XML-RPC-р бусад системтэй холбогдох

Монголын 30+ тооны томоохон компаниудад хэрэглэгдэж буй дэлхийн түвшний ERP систем.

Та манай системийг компанидаа нэвтрүүлж менежментийн бүх процессоо автомажуул, хяна, сайжруул

Бидэнтэй холбогдох