Odoo image and text block

• Зээл
     ◦ Зээлдэгч нарын бүртгэл
     ◦ Зээлийн бүтээгдэхүүний бүртгэл
     ◦ Зээлийн хүсэлт, шийдвэрлэх процесс
     ◦ Зээлийн гэрээний бүртгэл, автомат 
        сануулгууд
     ◦ Хүү хуримтлуулна
     ◦ Зээлийн төлөлтүүдийн бүртгэл
     ◦ Зээлийн ангилал шилжүүлж болно
     ◦ Зээлийн хэмжээг явц дунд нь 
        нэмэгдүүлж болно
     ◦ Барьцаа хөрөнгийн бүртгэл
     ◦ Зээлийн тайлангууд

• Итгэлцэл
     ◦ Итгэлцэгч нарын бүртгэл
     ◦ Итгэлцлийн бүтээгдэхүүний бүртгэл
     ◦ Итгэлцлийн гэрээний хүсэлт, шийдвэрлэх 
        процесс
     ◦ Итгэлцлийн гэрээний сан, автомат         
        сануулгууд
     ◦ Ашиг хуримтлуулна
     ◦ Ашгийн олголтын бүртгэл
     ◦ Итгэлцлийн хугацаа сунгана, хүү  
        шилжүүлнэ
     ◦ Хадгаламжийн зохистой харьцааны шалгуур    
        тайлан
     ◦ Итгэлцлийн төрөл бүрийн тайлангууд

Бусад модулийн холбоо

Ажилтан шалгаруулалт

Үйл ажиллагаа зохион байгуулах