Төсөвийн гүйцэтгэлийг хүссэн цагтаа

Odoo CMS - a big picture

Төсөвийн гүйцэтгэл хэдэн хувьтай явж байгааг өртгийн төв бүрээрээ хүссэн цагтаа үнэн зөвөөр хянана.

Бүх төрлийн төсөвийн бүртгэл

Компанийн оны, улирлын, сарын төсөв бүртгэнэ. Мөн төслийн төсөв бүртгэх боломжтой. Төсөв батлагдах урсгалыг системээр тохируулснаар төсөв батлах нүсэр ажлыг ширээнийхээ араас цөөн үйлдлээр хийнэ

Odoo text and image block
Odoo image and text block

Төсөвийн гүйцэтгэлийг цаг тухайд нь

Санхүүгийн ажил гүйлгээ хөтлөхөд төсөвийн гүйцэтгэл автомат хөтлөгдөнө. Төсөвийн гүйцэтгэлийн тайланг өдөр тутамдаа үнэнээр нь харж шийдвэр гаргана.

Төсөвийн тодотгол

Төсөвийн тодотголыг хялбархан хийх боломжтой. Тодотгох үйлдэл нь одоогийн төсөвийг хэвээр үлдээж төсөвийн шинэ хуулбарыг үүсгэнэ. Төсөвийн гүйцэтгэлээ төсөвийн аль ч хувилбартайгаа харьцуулж харах, шинжилгээ хийх боломжтой.

Odoo text and image block
Odoo image and text block

Мөнгөн урсгалын төлөвлөгөө, төсөв

Сарын, жилийн, 7 хоногийн мөнгөн урсгалаа төлөвлөх боломжтой. Мөнгөн урсгалаа төлөвлөснөөр хэдэн сард танай дансанд ямар хэмжээний бэлэн мөнгө байх, данс улайх эрсдэл үүсэх эсэхийг системээсээ бодит хугацаанд харж шинжлэх боломжийг олгоно.

Төсөвийн шинжилгээ

Төсөвийн шинжилгээг өртгийн төв бүрээрээ хүссэн хугацааны интервалаар хийх боломжтой. Төсөвлөсөн дүн, бодит гүйцэтгэл, гүйцэтгэлийн хувийг өртгийн төв бүрээрээ, эсвэл компанийн нийт дүнгээр нь дүгнэн шинжлэх боломжтой.

Odoo text and image block

Төсөвийн гүйцэтгэлээ хараад Шийдвэрээ гаргаарай!

Odoo CMS - a big picture

Төсөвийн гүйцэтгэлийг өртгийн төв бүрээрээ, хүссэн хугацаагаараа шүүж бодит хугацаанд шинжлэнэ

Шийдвэр гаргахад хялбар боллоо!

Бусад модулийн холбоо