• Зочид буудлын өрөөнүүдийг төрөлжүүлэн бүртгэнэ

• Ирсэн зочдын бүртгэл

• Зочдын өрөөнд орсон, гарсан цаг, авсан үйлчилгээний бүртгэлийг орсноос авахуулаад гарах хүртэл нь бүртгэнэ

• Зочид өрөөнөөс гарахад санхүүгийн модульд автоматаар авлага үүснэ

• Үнийн төрөл бүрийн дүрэм, урамшуулал бүртгэж болно

Odoo text and image block

Бусад модулийн холбоо

Ажилтан шалгаруулалт

Үйл ажиллагаа зохион байгуулах