Odoo CMS - a big picture
Odoo image and text block
ХЧТА-гүй ажилласан өдөр, хүн/цагийн тоолуур төсөл бүрээр
Техникийн цаг алдалтын тоолуур
ХЧТА-ын давтамжийн зэргийн шинжилгээ
Аюулгүй ажиллагааны зорилтоо бүртгэх, гүйцэтгэлийн хэмжилт
Аюулыг мэдээллэх хуудсуудыг бүртгэнэ
Ажлын байрны үзлэг, түүний үр дүнгийн бүртгэл
Ослын тохиолдлуудын төрөлжүүлсэн бүртгэл, шалтгааны шинжилгээ
Эрдслийн үнэлгээ
Авсан хариу арга хэмжээний шинжилгээ, dashboard
Аюулгүй ажиллагааны сургалтын хөтөлбөр, сургалтууд, хамрагдсан ажилчдын ирцийн бүртгэл
Аюулгүй ажилланааны сэдэвчилсэн хурлууд, хамрагдсан ажилчдын ирцийн бүртгэл
Аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааны нэгдсэн сан, гарын авлагууд
Цаг агаарын бүртгэл
Нөхөн сэргээлтийн бүртгэл
Аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн dashboard
Ослын судалгааны тайлан

Бусад модулийн холбоо

Ажилтан шалгаруулалт

Үйл ажиллагаа зохион байгуулах