Od ERP систем 

Ажлыг хурдан бүтээж, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлнэ.


Танилцуулга PDF татах

Od ERP системийн давуу талууд

Od ERP системийн модулиуд

ERP төсөл хэрэгжих үе шат1. Шинжилгээ

Захиалагч:
Хэрэглэгчийн шаардлага тодорхойлно.
Бизнес процессийн жагсаалт гаргана.
Бизнес процессийн зураглал батлана.
Asterisk Technologies LLC:

Хэрэглэгчийн шаардлага тодорхойлно.
Системийг суурилуулна.
Системийн урьдчилсан тохиргоо хийнэ.
Нэмэлт хөгжүүлэлтийн жагсаалт гаргана.
Бизнес процессийн жагсаалт гаргана.
Бизнес процессийн зураглал гаргана.
Тайлангийн жагсаалт гаргана.
Сүлжээ, техник хангамжийн тооцоо гаргана.


2. Хөгжүүлэлт ба Тест

Захиалагч:
Тайлангийн загварууд батлана.
Asterisk Technologies LLC:

Нэмэлт хөгжүүлэлтийн тодорхойлолт гаргана.
Нэмэлт хөгжүүлэлт хийнэ.
Тайлангуудыг хийнэ.
Функционалийн тест хийнэ.


3. Нэвтрүүлэлт

Захиалагч:
Эрхийн түвшний тодорхойлолт гаргана.
Мастер өгөгдөл бэлдэж, оруулна.
Эхний үлдэгдэл гаргаж, оруулна.
Нөхөн шивэлт хийнэ.
Go live.
Систем хүлээлцэнэ.
Asterisk Technologies LLC:

Эрхийн тохиргоо хийнэ.
Мастер өгөгдөл оруулна.
Эхний үлдэгдэл оруулна.
Нийт хэрэглэгчдийн сургалт хийнэ.
Гарын авлага бэлтгэнэ.
Систем хүлээлцэнэ.